Chủ trương, chính sách của tỉnh
Hậu Giang ban hành Nghị quyết về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

[ Cập nhật vào ngày (19/02/2021) ] - [ Số lần xem: 395 ]

Trong những năm qua, Hậu Giang đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước, nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, vững mạnh và từng bước hiện đại. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành các lĩnh vực trong đời sống xã hội và thực thi quyền lực của Nhân dân. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cải cách hành chính, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu đặt ra của Nghị quyết đến năm 2025 là đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính, nâng mức độ hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80%. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp phát triển của Tỉnh. Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80%; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trong Tỉnh đạt mức trên 80%. Xây dựng và vận hành hiệu quả chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang ngày càng hoạt động hiệu quả.jpg
Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang ngày càng hoạt động hiệu quả

Cùng với đó, các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, cụ thể là đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tiến độ và chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật gắn với công tác kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường hiệu quả và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phối hợp giải quyết công việc, nhất là những công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Đồng thời, đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước của Tỉnh. Thực hiện chế độ về tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực của công chức, viên chức; mạnh dạn đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức không đủ năng lực, trình độ, những người vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tạo điều kiện đổi mới, trẻ hoá, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tích hợp một số ứng dụng thông minh vào phần mềm Hậu Giang như: Du lịch, nông nghiệp, an ninh trật tự, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, giao thông vận tải,...

Để hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết đặt ra, các cấp ủy Đảng và chính quyền cần tập trung chỉ đạo, triển khai, quán triệt cải cách hành chính từ cấp Tỉnh đến cấp xã, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng thời gian, lĩnh vực. Tiếp tục rà soát, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị để đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội. Bố trí đủ nguồn nhân lực và tài chính cho cải cách hành chính. Thực hiện đúng quy định về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng và triển khai hiệu quả phần mềm báo cáo trên các lĩnh vực. Phát triển, phát huy hơn nữa hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh, thực hiện tiếp nhận, chuyển giao, xử lý và giám sát kết quả thực hiện kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật trong và ngoài nước; tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn lực chất lượng cao. Đặc biệt, tăng cường đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội với doanh nghiệp, người lao động, nhân dân,…
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo