Chủ trương, chính sách của tỉnh
Hậu Giang thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

[ Cập nhật vào ngày (19/03/2021) ] - [ Số lần xem: 722 ]

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kiến thức về biến đổi khí hậu (BĐKH) của các cấp chính quyền, tổ chức xã hội và cộng đồng; ngày 18/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021.


Ngoài mục đích trên, Kế hoạch còn nhằm nâng cao hiệu quả công tác ứng phó với BĐKH thông qua việc tăng cường các hoạt động thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chính sách của tỉnh về khuyến khích, ưu đãi đầu tư, tạo môi trường thuận lợi trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH ở địa phương; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính quyền cấp cơ sở, cơ quan quản lý và các kênh thông tin đại chúng để đưa nội dung tuyên truyền Thỏa thuận Paris về BĐKH ra Nhân dân, doanh nghiệp. Tập trung thực hiện các mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện hạn, mặn của địa phương, mô hình trồng trọt và chăn nuôi có khả năng thích ứng với BĐKH; lồng ghép các chương trình, nhiệm vụ góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đang thực hiện tại địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng, xây dựng, giao thông vận tải; các nhiệm vụ về chủ động phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh. Rà soát cập nhật, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghệ giảm phát thải khí nhà kính liên quan đến chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường hợp tác, phối hợp trong việc chia sẻ các thông tin, xử lý các vấn đề mang tính liên vùng, liên ngành về BĐKH. Huy động, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh áp dụng công nghệ sạch, các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp, báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lĩnh vực tài nguyên nước, ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh; phối hợp các đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường các hoạt động thông tin, phổ biến, tuyên truyền về BĐKH. Các sở, ban ngành liên quan và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/10/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định./.
 
Thanh NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo