Chủ trương, chính sách của tỉnh
Hậu Giang thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

[ Cập nhật vào ngày (22/03/2021) ] - [ Số lần xem: 375 ]

Ngày 18/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021; Kế hoạch số 55/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.


322..png
Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Theo Kế hoạch số 54 về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021, nội dung sẽ tập trung vào hoàn thiện thể chế trong công tác kiểm soát TTHC; công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC; công bố, công khai TTHC; đánh giá tác động và lấy ý kiến đối với các quy định về TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; tuyên truyền, kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC và một số mặt công tác khác.

Đối với Kế hoạch số 55 về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật năm 2020) trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung triển khai hoạt động tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật năm 2020; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật năm 2020; rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật năm 2020; tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 54, Kế hoạch số 55 và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm tình hình tại cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và cho ý kiến về xét thi đua, khen thưởng, chấm điểm việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch số 54; định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Đối với Kế hoạch số 55, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền./.

Thanh NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo