Chủ trương, chính sách của tỉnh
Hậu Giang triển khai kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025

[ Cập nhật vào ngày (28/10/2020) ] - [ Số lần xem: 445 ]

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 1960/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp liên ngành và hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em nhằm xây dựng môi trường sống an toàn đối với trẻ em; phòng ngừa, can thiệp và trợ giúp kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, từng bước giảm đến mức thấp nhất các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn Tỉnh. 

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nội dung hoạt động sau: Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, xã hội, cha mẹ và trẻ em; Phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục; Xây dựng và hoàn thiện cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; Tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa và hỗ trợ, can thiệp của ngành y tế đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục; Tăng cường công tác điều tra thân thiện đối với trẻ em; Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông công tác bảo vệ trẻ em. Triển khai các văn bản pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực xâm hại tình dục trẻ em. Ngoài ra, tạo môi trường, sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em sinh hoạt, học tập, ngăn chặn tác động của các luồng văn hóa xấu, độc hại vào trẻ em; làm tốt công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và số trẻ em vi phạm pháp luật... Đồng thời, quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, xã hội các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần hiệu quả phòng ngừa các hành vi xâm hại trẻ em. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về trẻ em. Lồng ghép các hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em với các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ về sinh kế, việc làm, thu nhập cho các gia đình nghèo có trẻ em với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa. Lồng ghép các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em với các hoạt động trong các chương trình y tế, giáo dục và phòng, chống tội phạm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá; xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em. Quan tâm đầu tư nguồn lực thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em. Bố trí đủ, sử dụng đúng ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em đã được ban hành. Ưu tiên đầu tư nguồn lực cho các địa bàn vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và công tác đấu tranh phòng, chống xâm hại trẻ em. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và triển khai các nhiệm vụ công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo