Chủ trương, chính sách của tỉnh
Hậu Giang nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

[ Cập nhật vào ngày (08/04/2021) ] - [ Số lần xem: 412 ]

  images709131_Ch_nh_ph_.jpg

Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật 

Ngày 06/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND triển khai thi hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực thi thể chế, chính sách của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 43/CT-TTg và Chỉ thị số 05-CT/TU nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật; các hoạt động liên quan đến việc nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và nguồn lực cho công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Trong đó, Kế hoạch sẽ triển khai các hoạt động cụ thể để nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL như: rà soát, đề xuất nội dung xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo những nội dung định hướng trong văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, hoàn thiện thể chế ở địa phương; rà soát quy định pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý để đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn; tổ chức các đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành bạn; thực hiện nghiêm Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2020 và các nghị định, văn bản liên quan; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; đẩy mạnh và đổi mới các phương pháp, hình thức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, đối tượng chịu sự tác động của văn bản; củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Tổ Tư vấn về thể chế và thể thức ban hành Nghị quyết và Tổ Công tác rà soát VBQPPL của Tỉnh; tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác tham mưu xây dựng, ban hành VBQPPL; nâng cao chất lượng đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh và chất lượng thẩm định VBQPPL…

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương và tình hình thực tiễn chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Riêng Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền./.

                                                                                        
Thanh NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo