Chủ trương, chính sách của tỉnh
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (12/04/2021) ] - [ Số lần xem: 935 ]

Tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ trong Nghị quyết số 49-NQ/TW; Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực cải cách tư pháp, ngày 29/3/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Hậu Giang đã ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021. Với các nội dung quan trọng, như sau: Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và đề cao trách nhiệm, tính tiên, phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên ở các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ,...

hoang ý.png
 Một phiên tòa xét xử lưu động và rút kinh nghiệm trong hoạt động xét xử (Ảnh minh họa).

Tiếp tục tăng cường nghiên cứu, tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng. Thực hiện cải cách tư pháp gắn với đổi mới thủ tục hành chính tư pháp; ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp; chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực như: Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản,... Tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và trách nhiệm tham mưu của các thành viên ban chỉ đạo cải cách tư pháp (cấp tỉnh, cấp huyện). Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung và dự nguồn cán bộ kế thừa, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Rà soát, tranh thủ nguồn ngân sách đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác xét xử, thi hành án và công tác bổ trợ tư pháp. 

Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo