Chiều ngày 29/7, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ mười bảy để xin ý kiến vào các văn bản quan trọng trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18-20/9/2019. Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng vì các cụ, các vị, các đồng chí sẽ cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản trình Đại hội. Đây là các nội dung cơ bản, công việc hệ trọng nhất của Đại hội, đòi hỏi kinh nghiệm, trí tuệ thông qua trao đổi, góp ý và quyết định của các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, đồng thời là sự khoa học trong tổng hợp, tiếp thu, cầu thị lắng nghe của các tiểu ban.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: NK)

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, kỳ Đại hội lần này, Mặt trận các cấp được tạo điều kiện hết sức thuận lợi là Ban Bí thư đã sớm ban hành Chỉ thị, Chính phủ có công văn chỉ đạo chính quyền các cấp quan tâm, đảm bảo các điều kiện tổ chức đại hội. Nội dung Chỉ thị thể hiện đầy đủ, sâu sắc, sát với thực tiễn nên tinh thần chung là Mặt trận các cấp căn cứ 5 nội dung cơ bản và 42 yêu cầu cụ thể của Chỉ thị 17 để thực hiện. Trong quá trình hướng dẫn, triển khai luôn được sự phối hợp thường xuyên giữa Mặt trận và các cơ quan của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan có liên quan.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực đã chủ động xây dựng đề án, kế hoạch Đại hội, thành lập các tiểu ban Đại hội và triển khai ngay từ đầu năm 2018; tổ chức xin ý kiến tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 14, 15 và Hội nghị Ủy ban Trung ương lần 8, 9. Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Kế thừa thành công của các đại hội trước, rút kinh nghiệm qua đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ý kiến góp ý của các tổ chức thành viên ở Trung ương và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Thường trực thống nhất quán triệt tinh thần đó là: Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Đối với Báo cáo chính trị, yêu cầu phải đánh giá thẳng thắn kết quả, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019, nhận diện rõ thực tiễn, xu hướng, nhiệm vụ mới, cách thức giải quyết những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn mới; góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, con người, môi trường đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Về công tác nhân sự, kỳ này Tiểu ban Nhân sự xây dựng phương án cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình và thực hiện các bước theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Nhân sự cụ thể theo hướng là mời các cụ, các vị, các đồng chí cơ bản đảm bảo về sức khỏe, có kinh nghiệm, trách nhiệm cao với Mặt trận, với Đảng, với đất nước và nhân dân để tham gia Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam nhất là yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Việc tổ chức Đại hội đảm bảo khoa học, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai ngay sau Đại hội. Song song với đó là vẫn tổ chức hiệu quả các nội dung công tác khác theo kế hoạch từ đầu năm 2019, không vì tập trung Đại hội mà ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NK)

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thông tin: Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ mười bảy lần này là hội nghị cuối cùng của khóa VIII; qua 16 lần tổ chức, Ban Thường trực đã nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn, hết sức tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của các cụ, các vị và các đồng chí, tại Hội nghị, Ban Thường trực kính mong tiếp tục được lắng nghe ý kiến góp ý của các đồng chí đối với các nội dung rất quan trọng trình tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản trình Đại hội như dự thảo báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; Chương trình, Quy chế của Đại hội; sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; giới thiệu nhân sự cán bộ chuyên trách cơ quan Uỷ ban trung ương MTTQ Việt Nam tham gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX; Tờ trình về nhân sự tham gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024.