Ủy ban Kiểm tra
Giám sát việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế làm việc của cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2015 - 2020

[ Cập nhật vào ngày (26/07/2016) ] - [ Số lần xem: 996 ]

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2016; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành giám sát việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành.


Qua giám sát, nhận thấy: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Trong xây dựng Quy chế có lấy ý kiến rộng rãi của từng đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ; việc ban hành Quy chế, giúp cho các đồng chí cấp ủy viên xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, ủy ban kiểm tra với từng cá nhân. Qua đó, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đồng chí.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra thực hiện đúng quy chế làm việc. Trong hoạt động có phân công từng thành viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực nên công tác lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ, từng bước được nâng lên. Chấp hành nghiêm chế độ hội họp; thường xuyên chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm đúng quy định; thông qua sơ kết, tổng kết phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế đã rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế, nhất định: Một số cấp ủy viên được phân công vào những cương vị chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, do tập trung nhiều công tác chuyên môn, nên thời gian đầu tư cho công tác đảng còn hạn chế. Một số đồng chí ít tham gia ý kiến để xây dựng nghị quyết, chương trình làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Đối với Quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở có những điểm chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.

Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng Khối Doanh nghiệp tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành thực hiện một số nội dung: Cấp ủy hai đơn vị cần nghiên cứu, xem xét những điểm chưa phù hợp trong Quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở để kịp thời chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới./.Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo