Ủy ban Kiểm tra
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ

[ Cập nhật vào ngày (12/08/2016) ] - [ Số lần xem: 2014 ]

Ngày 11/8/2016, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (thành lập theo Quyết định số 322-QĐ/TU, ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ), do đồng chí Cam Quang Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn kiểm tra có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Long Mỹ để triển khai Thông báo kết luận số 13-TB/TU, ngày 29/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Long Mỹ.


Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết luận: Ban Thường vụ Huyện uỷ Long Mỹ có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, ban, ngành huyện tổ chức triển khai quán triệt tốt các văn bản của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh. Chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa huyện thời gian qua. Đặc biệt là đã tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 10/12/2008 về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chương trình số 200-CTr/TU, ngày 27/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện kịp thời xây dựng chương trình, nghị quyết, kế hoạch để cụ thể hoá các văn bản của cấp trên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dự bị động viên; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng  - an ninh được quan tâm thực hiện; thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh để nâng cao hiệu quả hoạt động; đổi mới nội dung, chương trình, hình thức huấn luyện cho phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị; thường xuyên cử cán bộ tham gia học các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do cấp trên tổ chức giảng dạy; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 đạt chỉ tiêu đề ra.

Công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên được Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đạt chỉ tiêu, tổ chức biên chế ổn định; các chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên thực hiện khá tốt. Công tác huấn luyện, diễn tập, chiến đấu trị an được Huyện uỷ chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện tốt, xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, tết…công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao, thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương theo quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Đảng uỷ Quân sự huyện.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhận thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương của  Ban Thường vụ Huyện uỷ Long Mỹ có những hạn chế như: Việc nắm tình hình chi bộ quân sự xã quản lý đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và công tác quy hoạch, tạo nguồn đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở chưa chặt chẽ; chưa kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Kết luận số 41-KL/TW, ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương của Ban Thường vụ Huyện uỷ đối với đảng uỷ cơ sở chưa thường xuyên; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương chưa kịp thời; việc chi trả chế độ ngày công lao động cho lực lượng Dân quân tự vệ tham gia huấn luyện chưa đảm bảo.

Qua đánh giá những mặt ưu điểm và hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ Long Mỹ thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cơ quan, ban, ngành huyện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng – quân sự địa phương; chỉ đạo các cơ quan quân sự phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương.

- Đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ hàng năm.

- Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng trong lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên để tiếp tục củng cố chi bộ quân sự xã; xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; cũng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh và công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh theo phân cấp.

- Rà soát, bổ sung và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương của từng ngành, đơn vị theo quy định. Cân đối ngân sách địa phương để thực hiện tốt chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên./.
Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc