Ủy ban Kiểm tra
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thông báo kết luận kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Thị uỷ Ngã Bảy

[ Cập nhật vào ngày (22/10/2016) ] - [ Số lần xem: 4045 ]

Sáng ngày 18/10/2016, Đoàn kiểm tra tài chính Đảng do đồng chí Phạm Văn Hiệp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Ngã Bảy để triển khai Thông báo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Thị uỷ Ngã Bảy. Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kết luận:


Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy đã kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản của đảng. Công tác lập, giao và điều chỉnh dự toán được đơn vị thực hiện theo Quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư liên tịch số 216/2004/TTLT-BTCQT-BTC, ngày 29/3/2004 của Ban Tài chính quản trị Trung ương - Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đảng; Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 06/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định cơ chế quản lý tài chính đảng.

Việc thực hiện dự toán chi được Ban Thường vụ Thị uỷ chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch chi cụ thể; phương thức cấp phát đúng chế độ quy định. Các khoản chi có trong dự toán được giao, được thủ trưởng đơn vị hoặc ủy quyền duyệt chi, nội dung các khoản chi phù hợp với số liệu quyết toán chi ngân sách theo mục lục Ngân sách Nhà nước. Tình hình thực hành tiết kiệm, sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được Thường trực Thị ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Công tác quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản của Thị ủy Ngã Bảy được thực hiện tương đối chặt chẽ. Tài sản đều được ghi chép vào sổ sách đầy đủ, kịp thời; sử dụng cơ bản đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực; mua sắm tài sản được thực hiện đúng trình tự quy định của Nhà nước. Việc thu, nộp đảng phí của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy được thực hiện tương đối nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, thu chi tài chính đảng được Ban Thường vụ Thị uỷ quan tâm, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Thị ủy phối hợp với Văn phòng Thị ủy thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhận thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý tài chính Đảng của Ban Thường vụ Thị uỷ Ngã Bảy còn những hạn chế như: Chưa ban hành kế hoạch và báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí định kỳ 6 tháng, năm theo quy định. Chậm quyết toán việc sử dụng kinh phí hoạt động và kinh phí dự trữ chi tạm ứng (trong và ngoài sổ) cho tổ chức và cá nhân, dẫn đến số dư kinh phí tồn đọng khá lớn. Báo cáo quyết toán quí, năm gửi về cơ quan tài chính đảng cấp trên chưa đúng thời gian quy định; bố trí xe đi công tác thiếu nhật trình công tác, lệnh điều xe và chưa quyết toán xăng dầu theo quy định tại Quyết định số 215-QĐ/BTCQTTW của Ban Tài chính quản trị Trung ương. Chưa hạch toán hao mòn tài sản cố định năm 2015 theo quy định. Còn một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm nhắc nhỡ cán bộ làm công tác thu và quản lý đảng phí ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở, nên dẫn đến việc đăng nộp đảng phí về cấp ủy cấp trên thường chậm trễ.

Qua đánh giá những mặt ưu điểm và hạn chế, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Thường vụ Thị uỷ Ngã Bảy trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, thực hiện tốt việc công khai tài chính trong các cơ quan đảng các cấp theo Quy định số 1494-QĐ/BTCQTTW, ngày 28/12/2004 của Ban Tài chính quản trị Trung ương; báo cáo công tác tài chính đảng hàng năm tại Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ theo quy định.

Hai là, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý, sử dụng tài sản công bằng những định mức chi cụ thể. Xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp với các văn bản, quy định của cấp trên. Không để tình trạng sử dụng kinh phí hoạt động và kinh phí dự trữ của đảng cho tổ chức, cá nhân tạm ứng kéo dài.

Ba là, chỉ đạo kế toán và các bộ phận có liên quan kiểm tra, rà soát các khoản chi chưa đầy đủ thủ tục, hồ sơ chứng từ chưa chặt chẽ và tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của chứng từ.

Bốn là, Văn phòng Thị ủy thường xuyên phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tiến hành kiểm tra kinh phí hoạt động công tác đảng; công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc./.
Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc