Ủy ban Kiểm tra
Cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 17 Nghị quyết công tác năm 2017 của Tỉnh ủy

[ Cập nhật vào ngày (15/09/2017) ] - [ Số lần xem: 1265 ]

Thực hiện chỉ tiêu số 17 Nghị quyết công tác năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Mỗi chi bộ thực hiện 01 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát chuyên đề; phấn đấu giảm tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật không quá 0,5%”. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai, quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy đến các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý. Đồng thời, cụ thể hóa chỉ tiêu số 17 của Tỉnh ủy thành chỉ tiêu nghị quyết công tác của cấp ủy cấp mình để tổ chức thực hiện và chỉ đạo các chi bộ phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát để thực hiện chỉ tiêu số 17 của Tỉnh ủy.

14.9d.png
Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thực hiện chỉ tiêu số 17 của Tỉnh ủy tại UBKT Huyện ủy Châu Thành A

UBKT các cấp ủy chủ động tham mưu cấp ủy hướng dẫn các chi bộ xác định nội dung và thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát trên cơ sở bộ mẫu có nêu ví dụ cụ thể và bộ mẫu in sẵn để chi bộ điền vào trỗ trống khi thực hiện một cuộc kiểm tra, một cuộc giám sát chuyên đề do UBKT Tỉnh ủy ban hành. Việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các chi bộ để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, có chiều sâu với phương châm “cầm tay, chỉ việc” để giúp chi bộ nắm rõ và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ tiêu số 17 của Tỉnh ủy. Theo đó, cấp huyện đã tổ chức được 19 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.938 đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở và đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; nơi nào mà chi bộ chưa thông thì đảng ủy cơ sở nơi đó tiếp tục triển khai sâu hơn nữa.

Nhờ làm tốt công tác triển khai, quán triệt và hướng dẫn nghiệp vụ nhiệt tình của UBKT các cấp. Đến hết ngày 14/9/2017, có 2.026/2.053 chi bộ hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chỉ tiêu số 17 Nghị quyết công tác năm 2017 của Tỉnh ủy (22 chi bộ do mới chia tách không xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ tiêu 17 của Tỉnh uỷ).

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng từ khi thực hiện chỉ tiêu số 17 của Tỉnh ủy đã có chuyển biến toàn diện trong tư tưởng, nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc