Ủy ban Kiểm tra
Hậu Giang đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quy hoạch đào tạo cán bộ

[ Cập nhật vào ngày (30/07/2018) ] - [ Số lần xem: 1811 ]

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá cán bộ đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Mỗi khâu có vai trò quan trọng khác nhau, trong đó công tác quy hoạch đào tạo cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng.


Đảng lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ. Do đó, để công tác quy hoạch đào tạo cán bộ đạt chất lượng, hiệu quả đòi hỏi các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Bởi công tác kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Đảng ta đã khẳng định, lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo. Xác định được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trong đó có kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, theo đó Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch đào tạo cán bộ như Nghị quyết số 03-NQ/TU, về công tác cán bộ giai đoạn 2011 – 2015; Chỉ thị số 09-CT/TU về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Quyết định số 2340-QĐ/TU về phân cấp quản lý cán bộ; Quyết định số 2341-QĐ/TU về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 2699-QĐ/TU về quy chế đánh giá cán bộ và Quyết định số 288-QĐ/TU ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo”. Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã chủ động phối hợp với ban tổ chức cấp uỷ cùng cấp tham mưu tốt cấp uỷ thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, cụ thể:

- Về quy hoạch cán bộ: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã thẩm định 2.330 lượt cán bộ thuộc diện quy hoạch chức danh chủ chốt cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015 và 2015 – 2020 (có 117 đồng chí quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025); phúc đáp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 503 trường hợp về đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

- Về công tác đào tạo, cán bộ: Đã thẩm định tiêu chuẩn 1.710 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; UBKT các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã thẩm định 4.318 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị hành chính. Bên cạnh đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cử cán bộ tham gia giảng các chuyên đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát khi được Trường Chính trị tỉnh mời giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính.

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện quy hoạch, đào tạo cán bộ được cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp quan tâm, nhất là từ khi có Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07/5/2007 của Bộ Chính trị ban hành quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, cấp uỷ, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 12.351 đảng viên và 2.636 tổ chức đảng; giám sát 12.136 đảng viên và 931 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; nghị quyết của Tỉnh uỷ về công tác cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII với trọng tâm là công tác tổ chức cán bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên, số đảng viên và tổ chức đảng còn lại có khuyết điểm, hạn chế được góp ý để khắc phục.

Nhìn chung, nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung và kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch đào tạo cán bộ nói riêng từng bước được nâng lên, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Thể hiện cụ thể qua công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và đảm bảo từ cơ sở lên, theo hướng động và mở, cơ cấu độ tuổi, hệ số dư đạt và vượt so với quy định, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi khá cao, có mở rộng đối tượng hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được sự quan tâm của các cấp, các ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên học tập, từng bước đạt trình độ chuẩn theo quy định, nhất là lý luận chính trị; đồng thời thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, công chức, từng bước đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và của tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT các cấp đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm được tiến hành thường xuyên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho cán bộ, đảng viên sau đào tạo, bồi dưỡng có sự trưởng thành về nhận thức tư tưởng chính trị, phát huy được hiệu quả nhiệm vụ được phân công, nắm bắt được lý luận và thực tiễn, tác phong, lề lối làm việc khoa học; khi được đề bạt, bổ nhiệm, hầu hết cán bộ, đảng viên đều đảm trách được nhiệm vụ trên cương vị mới.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát nhận thấy công tác quy hoạch đào tạo cán bộ trong thời gian qua có những hạn chế như: Công tác quy hoạch cán bộ được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo nhưng khi triển khai thực hiện một số cơ quan, đơn vị, cấp ủy thực hiện còn lúng túng, nhất là nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch, tỷ lệ quy hoạch nữ tham gia các chức danh chủ chốt, lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan tỉnh chưa đạt, quy hoạch cấp sở, ngành, cấp huyện, cấp xã còn khép kín trong nội bộ; cấp xã chưa được quan tâm đúng mức, tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác đào tạo cán bộ chưa thật sự gắn với quy hoạch, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học không đúng đối tượng, không đúng chuyên môn, vị trí việc làm, còn tình trạng hợp thức hóa bằng cấp, quy hoạch. Tuyển chọn cán bộ đi đào tạo sau đại học ở trong nước, nước ngoài còn rất ít, trình độ ngoại ngữ còn yếu. Một số cán bộ, công chức sau đào tạo chưa phát huy tính chủ động, tích cực trong công việc; chưa vận dụng được lý luận vào thực tiễn. Một số nơi công tác quy hoạch chưa gắn với đào tạo, nên có đồng chí khi được đề bạt, bổ nhiệm chưa đạt chuẩn về lý luận chính trị. Có đơn vị cán bộ sau đào tạo có đơn xin nghĩ việc.

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quy hoạch đào tạo cán bộ, xin đề xuất một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt Quyết định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành quy chế kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; tập trung kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

2. Cần tiến hành thí điểm cho thi tuyển một số chức danh giám đốc, phó giám đốc, cấp trưởng, phó một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; trưởng, phó phòng thuộc sở ngành, tỉnh.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong công tác đánh giá cán bộ. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ chính là tạo cơ sở để thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo cán bộ. Cán bộ sau khi được đào tạo cần được bố trí công việc phù hợp để phát huy tốt nhất năng lực, kinh nghiệm công tác.

4. Cấp uỷ các cấp đẩy mạnh công tác tạo nguồn cán bộ theo hướng đa dạng để đưa vào quy hoạch dự nguồn lâu dài, gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở những lĩnh vực có nhu cầu phục vụ cho phát triển, tăng cường công tác luân chuyển cán bộ để thực hiện chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý để cán bộ chủ chốt cấp trên nói chung phải kinh qua vị trí chủ chốt cấp dưới.

5. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát của Đảng. Quan tâm hơn nữa đối với công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy biên chế cho cơ quan UBKT; bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín, tâm huyết làm công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Nhất là kiểm tra việc thực hiện quy trình công tác cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ.

6.  Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 312-TB/TW, ngày 09/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về luân chuyển cán bộ kiểm tra sang các ngành, các cấp và ngược lại để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ các kiến thức chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới./.

 
Cam Quang Vinh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc