Ủy ban Kiểm tra
Hậu Giang tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật giảm so với cùng kỳ

[ Cập nhật vào ngày (01/07/2019) ] - [ Số lần xem: 1124 ]


Sáu tháng đầu năm 2019, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định, ban hành một số văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp mình, các nội dung trong chương trình phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra để thực hiện chỉ tiêu số 17 nghị quyết công tác năm 2019 của Tỉnh ủy. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ do cấp ủy giao; theo đó cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 2.511 đảng viên và 123 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 98 đảng viên và 79 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 04; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 02. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; những điều đảng viên không được làm. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã xử lý kỷ luật 40 đảng viên (giảm 17 đảng viên so với cùng kỳ) và đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi số tiền 67.679.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, còn một vài hạn chế như: Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng của cấp ủy giảm so với cùng kỳ; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định chưa đồng đều, nhất là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trình độ, năng lực của một ít cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế; việc kiện toàn chức danh lãnh đạo ủy ban kiểm tra cấp huyện có đơn vị thực hiện chưa kịp thời. Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do: Công tác nắm tình hình để phát hiện, xác định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở ủy ban kiểm tra thiếu chủ động; do yêu cầu công tác cán bộ nên nhân sự ủy ban kiểm tra thường thay đổi, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao, từ nay đến cuối năm 2019, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện và làm tốt một số công việc cụ thể như sau:

1. Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp mình. Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng. Xem xét, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.

2. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2019 của Tỉnh ủy, nhất là chỉ tiêu số 17 “Mỗi chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 02 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện 01 cuộc kiểm tra”. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra trước khi tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; dứt điểm trong quý III/2019.

3. Phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2022; thẩm định nhân sự chuẩn bị Đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

4. Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức và xây dựng Ngành: ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan theo Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức ngành kiểm tra đảng bộ tỉnh.

5. Cử cán bộ làm công tác kiểm tra ở cấp huyện, tỉnh dự tập huấn nghiệp vụ do các học viện chính trị chiêu sinh. Kịp thời kiện toàn bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.
Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc