Ủy ban Kiểm tra
Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 17 Nghị quyết công tác năm 2019 của Tỉnh ủy

[ Cập nhật vào ngày (11/09/2019) ] - [ Số lần xem: 1124 ]

Thực hiện chỉ tiêu số 17 Nghị quyết công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 02 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện 01 cuộc kiểm tra”. Thực hiện chỉ tiêu trên, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai, quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy đến các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý; đồng thời, cụ thể chỉ tiêu số 17 của Tỉnh ủy thành chỉ tiêu nghị quyết công tác của cấp ủy cấp mình để tổ chức thực hiện và chỉ đạo các chi bộ phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát để thực hiện.


10.9.19 UBKT.png
Đ/c Cam Quang Vinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Uỷ ban kiểm tra các cấp ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức 06 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra cho 588 đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở để hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình kiểm tra, nhằm giúp các đồng chí nâng cao nghiệp vụ để tham mưu cho chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra theo chỉ tiêu số 17 của Tỉnh ủy.

Đến ngày 09/9/2019, toàn toàn đảng bộ tỉnh có 2.060/2.060 chi bộ hoàn thành kế hoạch kiểm tra, thực hiện được 3.572/3.572 cuộc kiểm tra đối với các đảng viên. Nhìn chung, việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu số 17 Nghị quyết công tác năm 2019 của Tỉnh ủy tiếp tục phát huy hiệu quả, tích cực trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát; bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra theo chỉ tiêu số 17, đã tác động tích cực đến ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật so với cùng kỳ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”.Tăng Minh Nghĩa - UBKTCác ý kiến của bạn đọc