Ủy ban Kiểm tra
Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Hậu Giang 16 năm hình thành và phát triển

[ Cập nhật vào ngày (26/09/2019) ] - [ Số lần xem: 1554 ]Tỉnh Hậu Giang được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004 theo Nghị quyết số 22/2003/QH.11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang.

Đảng bộ lâm thời tỉnh Hậu Giang năm 2004 – 2005, được Trung ương chỉ định UBKT Tỉnh uỷ 05 đồng chí (01 kiêm chức), do đồng chí Lê Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm Chủ nhiệm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2005 – 2010, đã bầu UBKT Tỉnh uỷ 09 đồng chí (01 kiêm chức), do đồng chí Lê Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm Chủ nhiệm. Do yêu cầu công tác, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã điều động đồng chí Chủ nhiệm về làm Bí thư Huyện uỷ Châu Thành. Ban Bí thư có quyết định chuẩn y đồng chí Phạm Minh Tính, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm làm Chủ nhiệm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010 – 2015, đã bầu UBKT Tỉnh uỷ 11 đồng chí (02 kiêm chức), do đồng chí Trần Quốc Thống, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm Chủ nhiệm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã bầu UBKT Tỉnh uỷ 11 đồng chí (02 kiêm chức), do đồng chí Cam Quang Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm Chủ nhiệm.

Hiện nay, Ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh có 742 cán bộ (UBKT Tỉnh ủy 17 đồng chí, UBKT huyện ủy và tương đương 76 đồng chí, UBKT cấp cơ sở 669 đồng chí) và 2.060 cán bộ làm công tác kiểm tra tại các chi bộ. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy và sự hướng dẫn kịp thời của UBKT Trung ương; sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và các ngành có liên quan nên công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh từ khi thành lập đến nay đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có bản lĩnh, có ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống liêm khiết, trong sạch, lành mạnh, khắc phục khó khăn, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng tiêu cực trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước, bảo vệ đường lối quan điểm, nguyên tắc của Đảng, củng cố tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, UBKT các cấp luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; các cấp ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; ban hành, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm của cấp ủy, UBKT, các nội dung trong chương trình phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 16.026 đảng viên và 3.877 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 12.261 đảng viên và 1008 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra 2.235 đảng viên và 124 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 4.333 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng 663 tổ chức; giám sát chuyên đề 42.173 đảng viên và 4.347 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 149 tổ chức; giải quyết tố cáo 280 đảng viên và 06 tổ chức đảng; giải quyết 54 trường hợp đảng viên khiếu nại kỷ luật đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 3.142 đảng viên.

Với kết quả trên, trong những năm qua, UBKT Tỉnh ủy và cá nhân cán bộ công tác trong Ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhất, Hạng Nhì; Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBKT Trung ương tặng nhiều Bằng khen; 67 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng; UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu xuất sắc phong trào thi đua nhiều năm liền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua vẫn còn những hạn chế đó là: Một số nơi các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; trình độ năng lực của một số cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

UBKT một số đơn vị chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp còn ít; nội dung kiểm tra về  lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản chưa nhiều. Việc xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên có trường hợp xử lý chưa đúng tính chất, mức độ vi phạm; có đơn vị thực hiện quy trình, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật chưa chặt chẽ.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng”, đã đề ra những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong thời gian tới, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh tập trung rất nhiều việc, nhất là năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đó, công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Trước hết, phải làm chuyển biến, nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn bộ hệ thống chính trị về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp, các tổ chức đảng đối với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tăng cường chỉ đạo nghiên cứu, nâng tầm lý luận về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; coi trọng công tác dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả. UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục tham mưu cấp uỷ triển khai thực hiện có hiệu quả những giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 29-CT/TU.

- Tăng cường công tác dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả. Cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ phải trực tiếp chỉ đạo, chủ trì sơ kết, tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ; chú trọng sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp chỉ đạo thực hiện tiếp theo có kết quả.

- UBKT các cấp quan tâm tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên là người đứng đầu địa phương, đơn vị có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm phát hiện và ngăn ngừa kịp thời làm hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm của cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng. Xem xét, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.

- Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, tận tâm, tận lực với công việc; đổi mới và cải tiến về cách làm, phát huy sáng kiến và ưu điểm, khắc phục khó khăn, nhược điểm; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất cách mạng, tư cách của người cán bộ, đảng viên; luôn đề cao cảnh giác, bảo đảm bí mật, giữ vững kỷ luật của Đảng và của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng,nhiệm vụ mình phụ trách. Đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị  và vai trò giám sát của Nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Tăng Minh Nghĩa - UBKTCác ý kiến của bạn đọc