Ủy ban Kiểm tra
Hậu Giang: UBKT các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, góp phần giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật

[ Cập nhật vào ngày (18/12/2019) ] - [ Số lần xem: 1345 ]

Năm 2019, UBKT các cấp trong tỉnh đã phối hợp tốt với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc thẩm định nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Các cấp ủy đã kiểm tra 3.725 đảng viên và 214 tổ chức; giám sát chuyên đề 319 đảng viên và 169 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 02 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 02 trường hợp. UBKT các cấp đã kiểm tra 48 đảng viên và 14 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 137 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 45 tổ chức; giám sát chuyên đề 163 đảng viên và 148 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 12 đảng viên và giải quyết khiếu nại kỷ luật 01 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với 153 tổ chức đảng và 3.741 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn  luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; việc triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua kiểm tra, giám sát, nhận thấy đa số đảng viên và tổ chức đảng thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát còn một ít đảng viên và tổ chức đảng có khuyết điểm đã được góp ý, nhắc nhở.


Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 111 đảng viên (giảm 07 đảng viên so với cùng kỳ) với các hình thức: Khiển trách 71, cảnh cáo 27, cách chức 04, khai trừ 09. Tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật chiếm 0,33% so với đảng viên toàn đảng bộ. Nội dung vi phạm chủ yếu của đảng viên là chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý.
Tăng Minh Nghĩa - UBKTCác ý kiến của bạn đọc