Ủy ban Kiểm tra
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ: ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

[ Cập nhật vào ngày (16/07/2021) ] - [ Số lần xem: 1229 ]

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hành động số 06-CTr/UBKTTW, ngày 23/6/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 39-CTr/UBKTTU, ngày 15/7/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


 Việc ban hành Chương trình nhằm tạo thống nhất về nhận thức, hành động, thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn đảng, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm”; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề ra 05 giải pháp để triển khai, thực hiện trong toàn Ngành, đó là:
 
(1) Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. 
(2) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. 
(3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
(4) Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; đề xuất, điều chỉnh, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp.
(5) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình đề ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo Thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn thường xuyên đôn đốc các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; các nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời, yêu cầu các phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tham mưu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc