Ủy ban Kiểm tra
Ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Hậu Giang xứng đáng là cơ quan tham mưu của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[ Cập nhật vào ngày (08/10/2021) ] - [ Số lần xem: 210 ]

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.


Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng được chính thức thành lập, từng bước phát triển, ngày càng được kiện toàn và lớn mạnh. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng được thành lập theo Quyết nghị số 29/QN/TW ngày 16/10/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh (tức Thận) ký; ngày đó trở thành ngày truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng.

Từ khi tỉnh Hậu Giang được tái thành lập, qua 17 năm, Ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang không ngừng phát triển; hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 178 ủy ban kiểm tra gồm; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 11 ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương, 166 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. Tổng số có 799 cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 18 đồng chí, ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương có 81 đồng chí, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở có 700 và 1.922 cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở các chi bộ. Nhìn chung, cán bộ làm công tác kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có bản lĩnh, có ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống liêm khiết, trong sạch, lành mạnh; giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

Từ sau Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm và quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 – 2025; rà soát, sửa đổi bổ sung quy trình kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Với ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao của Tỉnh uỷ, cấp ủy các cấp trong tỉnh; sự điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp, sự phối hợp tích cực của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp và Nhân dân trong tỉnh đã tập trung khắc phục khó khăn, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của  Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng. Công tác giám sát đã phát huy hiệu quả, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thấy được những ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa, từ đó ngăn ngừa được những vi phạm khi mới manh nha; việc giải quyết đơn thư tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đảm bảo tính khách quan, chính xác, giúp cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm nghiêm túc sửa chữa, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục. Xử lý và tham mưu giúp cấp ủy xử lý kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm đảm bảo đúng phương hướng, phương châm của Đảng. 

Từ những kết quả đó, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần tạo được sự chuyển biến toàn diện trong tư tưởng, nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc