Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tin tức - sự kiện
Hậu Giang thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

[ Cập nhật vào ngày (04/06/2019) ] - [ Số lần xem: 1322 ]

Sáng ngày 03/5/2019, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị.


Đến dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; phó các ban xây dựng đảng; thủ trưởng các ban, sở ngành, đoàn thể và báo cáo viên cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh đến dự và đưa tin.

4.6a.png
Đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã thông qua ba nội dung quan trọng gồm: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 31/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và một số lưu ý triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới”.

Đối với thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Nguyễn Hữu Tình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, từ ngày 16 - 18/5/2019 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã họp bàn và quyết nghị 04 nội dung quan trọng: Một là, Đề cương các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm 5 văn kiện dự kiến trình Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); hai là, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW  của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ba là, báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; bốn là, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đại hội dự kiến diễn ra vào đầu tháng 01/2021, đây là thời điểm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước trong 35 năm, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2045. Do vậy việc chuẩn bị các văn kiện để trình Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, yêu cầu đặt ra là cần phải được tiến hành một cách khoa học, chu đáo, đảm bảo cho sự thành công của Đại hội XIII và chuẩn bị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cán bộ chủ chốt, các địa phương triển khai quán triệt có hiệu quả nội dung của Hội nghị; tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung chỉ đạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2019 cũng như cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, bên cạnh việc chuẩn bị cho đại hội, phải tập trung cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác chuẩn bị nhân sự. Các cấp ủy, địa phương phải chú ý làm tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng thông tin trước và sau đại hội; đẩy mạnh thi đua yêu nước, hoàn thành các chỉ tiêu đại hội.

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về Kế hoạch số 14-KH/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch tả lợn (heo) châu Phi, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
Thanh HươngCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


CÁC CHUYÊN MỤC


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 64
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 65