Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tin tức - sự kiện
Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi của sự chuyển hướng chiến lược

[ Cập nhật vào ngày (05/08/2015) ] - [ Số lần xem: 546 ]

Cuộc Cách mạng tháng Tám là một trong những thắng lợi chói lọi nhất của dân tộc ta và là một sự kiện có tầm quốc tế, có tính thời đại sâu sắc. Đó là thắng lợi điểm một mốc son lịch sử đưa nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập. Đây cũng là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo. Từ đây, chính quyền về tay nhân dân, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Cả dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi này còn mang một ý nghĩa quốc tế to lớn, đó là sự cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. 

Tuy nhiên, trong những năm qua, nhất là vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, một số cơ quan truyền thông nước ngoài, một vài cá nhân lại có những nhận định và đưa thông tin sai lạc về sự thành công của cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc ta. Nhân hưởng ứng các hoạt động hưởng tới kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015), chúng ta cùng nhìn lại quá trình đấu tranh gian khổ của dân tộc để đạt được thành quả cách mạng, để một lần nữa đập tan những luận điệu xuyên tạc, hạ thấp giá trị lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại.

Ngay sau khi thành lập (03/02/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Bằng chính cương lĩnh, đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn của mình, Đảng đã lôi cuốn đông đảo quần chúng và tổ chức thành lực lượng hùng hậu của cách mạng. Trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong chiến đấu và trưởng thành; đặc biệt là qua các cao trào cách mạng như phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh (1930 – 1931), Cao trào dân chủ năm 1936 – 1939 và những năm đầu của thế kỷ XX với cao trào chống phát xít, Đảng và nhân dân ta đã có thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, lèo lái con thuyền cách mạng vượt qua các ghềnh thác hiểm trở. Bằng sự khéo léo, nhạy bén, sáng tạo, linh hoạt trong chiến lược và sách lược, biết nắm bắt thời cơ, nhận định tình hình để đưa ra những quyết sách mang ý nghĩa sống còn của vận mệnh dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân đoàn kết một lòng làm nên Cách mạng tháng Tám và khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Để có được sự nhạy bén chính trị đó, phải kể đến vai trò lãnh đạo kiệt xuất của cá nhân Nguyễn Ái Quốc.

Năm 1939, khi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở Trung Quốc. Khi Pháp đầu hàng phát xít Đức, Nguyễn Ái Quốc đã nghĩ: “Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ, chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng”. Và quyết định đúng đắn này là điểm mở đầu cho hàng loạt các hoạt động dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đầu năm 1941 Nguyễn Ái Quốc về Việt Nam. Đến ngày 19/5/1941, Người chủ trì Hội nghị Trung ương 8. Hội nghị này đã xác định một vấn đề hết sức quan trọng, đó chính là “Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”. Từ việc xác định mục tiêu đó, Hội nghị đã chuyển cuộc cách mạng Đông Dương từ cuộc cách mạng tư sản dân quyền, giải quyết đồng thời hai vấn đề là phản đế và điền địa thành cuộc cách mạng “Chỉ phải giải quyết một vấn đề cần kíp “dân tộc giải phóng”, vậy cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng”. Theo đó, công tác tập hợp đông đảo lực lượng cho cách mạng được đặt ra. Ngày 25/10/1941, Mặt trận Việt Minh đã công bố Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ. Trong đó xác định “Việt Minh chủ trương liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu, nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và tồn sinh”.

Đầu tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng và ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 4/1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang, đẩy mạnh tuyên truyền xung phong có vũ trang, cướp kho thóc của Nhật để cứu đói, đẩy mạnh xây dựng các đội tự vệ vũ trang, du kích cứu quốc, mở trường đào tạo cấp tốc cán bộ quân sự, phát động chiến tranh du kích ở những nơi có đủ điều kiện, giải phóng từng vùng, mở rộng căn cứ địa cách mạng. Từ tháng 4/1945, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp.

Từ nhận định "thời cơ ngàn năm có một" đã xuất hiện, từ sự gặp gỡ giữa các nhân tố chủ quan và khách quan, cần gấp rút kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên đánh đổ thực dân, phong kiến, giành chính quyền, từ ngày 13 – 15/8/1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang). Hội nghị đã kết luận: “Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi”, vì vậy phải “kịp thời hành động, không bỏ lỡ cơ hội”, khẩn trương “đánh chiếm những nơi chắc thắng, không kể thành phố hay thôn quê, thành lập ủy ban nhân dân ở những nơi làm chủ”, tất cả vì mục tiêu “Việt Nam hoàn toàn độc lập”. 23 giờ ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1, kêu gọi tổng khởi nghĩa toàn quốc. Tiếp đó, ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) đã thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa, quyết định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương (tức Chính phủ lâm thời) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa: “Giờ quyết định cho vận mệnh của dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đoàn kết một lòng tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong khắp cả nước. Cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra từ ngày 14/8; đến ngày 18/8, chúng ta đã giành thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận các tỉnh miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam. Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và các thị xã: Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định, Lâm Viên, Gia Lai, Tân An, Bạc Liêu. Ngày 25/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Lạng Sơn, Kom Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Thủ Dầu Một, Châu Đốc, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre,… Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền trong cả nước thuộc về nhân dân.

Tuy diễn ra nhanh chóng và giành thắng lợi trong thời gian eo hẹp, nhưng chúng ta đã thành công trước khi quân đồng minh đổ bộ vào, để chính quyền cách mạng kịp tổ chức đối phó với thù trong, giặc ngoài, bảo vệ thành quả cách mạng. Rõ ràng trong Cách mạng tháng Tám đã diễn ra biện chứng lịch sử là thu hẹp mục tiêu cách mạng "chỉ giải quyết một nhiệm vụ cần kíp dân tộc giải phóng", thì Mặt trận dân tộc thống nhất được mở rộng tối đa, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, tạo thực lực cho Tổng khởi nghĩa, hơn nữa còn tạo tiềm lực cách mạng cho xây dựng và bảo vệ đất nước về sau. Về tiềm lực cách mạng, phải nói rằng Cách mạng Tháng Tám đã bồi dưỡng, đào luyện cho Tổ quốc một thế hệ con người mới, bộ phận lớn là thanh niên trong thực tiễn cách mạng cả về lòng yêu nước, ý chí và năng lực hành động để trực tiếp đảm đương nhiệm vụ mới sau khi chính quyền nhân dân thiết lập. Ðó là khôi phục nền kinh tế kiệt quệ, với hậu quả hơn hai triệu đồng bào chết đói, trong hoàn cảnh ngân sách Nhà nước trống rỗng, lại phải đương đầu với thù trong, giặc ngoài, ngay khi chính quyền mới ra đời, còn non trẻ. Khi sự nghiệp cách mạng và nền độc lập của Tổ quốc bị đe dọa, họ sẵn sàng hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân kháng chiến của Hồ Chủ tịch, đương đầu với kẻ thù xâm lược với khẩu hiệu "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Từ việc nhận định tình hình, biết nắm bắt thời cơ, kết hợp những điều kiện khách quan và chủ quan, cả trong nước và thế giới, Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đúng thời điểm lịch sử, tiến hành một cuộc Tổng khởi nghĩa "một ngày bằng hai mươi năm"để giành thắng lợi lịch sử. Đây là một quá trình tích lũy kinh nghiệm, nghệ thuật quân sự, chính trị tài tình và tinh thần đấu tranh gian khổ, hy sinh to lớn chứ không như luận điệu của "Một số người, hoặc chưa từng rỏ một giọt mồ hôi vì cách mạng, hoặc đã và đang hành động phản quốc, chực phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Tám Việt Nam. Họ cho rằng dân tộc ta không phải chiến đấu mấy, chẳng qua là "ăn may" mà vớ được chính quyền" (Trường Chinh - Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, tập I, NXB Sự thật, Hà Nội.1975, tr.341)."Một cuộc cách mạng của thời đại mới muốn thắng lợi phải thật sự là một cuộc cách mạng của quần chúng nhân dân đông đảo, được chuẩn bị và lãnh đạo bởi một đảng tiên phong cách mạng. Cuộc Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đã đạt được mục đích giành chính quyền, mục đích trực tiếp của mọi cuộc cách mạng, vì nó là sự nghiệp của toàn dân đoàn kết, kiên quyết chiến đấu để tự giải phóng, do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo”. (Trường Chinh - Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, tập I, NXB Sự thật, Hà Nội.1975, tr.375).

Thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 còn chứng minh cho việc quyết định chuyển hướng chiến lược của Đảng ta từ “Cách mạng tư sản dân quyền” sang cuộc “Cách mạng dân tộc giải phóng” là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với các điều kiện lịch sử lúc bấy giờ. Sau cuộc cách mạng này, Đảng ta đã trưởng thành một cách toàn diện sau 15 năm toi luyện. Đảng đã hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một Đảng cách mạng cầm quyền chân chính, đủ bản lĩnh để quyết định mọi chiến lược, sách lược, biết nhận định tình hình, nắm bắt thời cơ, vững vàng, linh hoạt và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng trong mọi hoàn cảnh. Tiếp sau thành công của Cách mạng tháng Tám, đất nước ta, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt 70 năm qua đã không ngừng gặt hái từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa nước ta ngày càng phát triển toàn diện hơn trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, vị thế Việt Nam ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế.
Thanh HươngCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


CÁC CHUYÊN MỤC


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 186
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 186
Hiển thị video trang chủ