Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tin tức - sự kiện
Kết quả nổi bật công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (09/07/2021) ] - [ Số lần xem: 739 ]

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhưng tình hình chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh ổn định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, của ngành được quan tâm; đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng sự, trách nhiệm trong công việc, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Chủ động tham mưu cho cấp ủy tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng và phát huy vai trò của báo chí, xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị. Quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước tiêu biểu như: Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Từ đó giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 03 gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

minh họa.png
Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc nhất là trên mạng xã hội, đặc biệt là chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn tin xấu độc, chống phá bầu cử. Phối hợp với Cục Chính trị - Quân khu 9 tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký, Cộng tác viên để tham gia công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Những hoạt động đó góp phần định hướng thông tin, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Duy trì thường xuyên, kịp thời công tác thông tin; nâng cao chất lượng nắm tình hình dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thông tin và dư luận xã hội một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời. Tổ chức các hội nghị báo cáo viên hàng tháng chủ yếu bằng hình thức trực tuyến do Trung ương tổ chức trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19. Riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức 02 cuộc Hội nghị bằng hình thức trực tiếp, chọn lọc những nội dung quan trọng và cấp bách để cung cấp thông tin mang tính thời sự, nhất là về tình hình thế giới mà dư luận quan tâm đã cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; biên tập và phát hành 07 số bản tin Thông báo nội bộ kịp thời phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng trong toàn tỉnh. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh có bản tin nội bộ góp phần tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cấp ủy tổ chức 01 cuộc điều tra dư luận xã hội về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng được quan tâm chăm lo, đạt được một số kết quả. Tập trung tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời tổng hợp các bài viết thu hoạch nghiên cứu, học tập Đại hội XIII của Đảng của các đồng chí lãnh đạo thuộc diện Tỉnh ủy quản lý báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Biên soạn và phát hành tài liệu Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để phục vụ tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; tài liệu “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, biên soạn, bổ sung lịch sử đảng bộ, truyền thống các ngành, địa phương được quan tâm chỉ đạo. Phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ hoàn thiện công tác chuẩn bị để tiến hành biên soạn quyển “Địa chí Hậu Giang”. Các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử và tổ chức tuyên truyền, học tập lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên lồng ghép vào các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và học sinh ở trường Trung học phổ thông; tổ chức nhiều Hội thi và phát động thi viết tìm hiểu lịch sử đảng bộ địa phương...

Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, phối hợp, đạt được một số kết quả khá rõ nét. Tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tham mưu cho cấp ủy và ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện trên các mặt công tác khoa giáo. Ban Tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác khóa giáo, văn hóa, văn nghệ… Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực khoa giáo.
 
Chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức phù hợp. Chỉ đạo, triển khai việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05.

Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Tham mưu cấp ủy tổ chức, triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của địa phương thực hiện Nghị quyết, theo tinh thần Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ động đổi mới nội dung và hình thức tham mưu giúp cấp ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy kịp thời, có chất lượng, sát với tình hình thực tế về lĩnh vực công tác Tuyên giáo.
 
Tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai, học tập, quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham mưu Tỉnh ủy thành lập Đoàn giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh.

Chủ động nắm bắt kịp thời tình hình thực tiễn, tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân, các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội để tham mưu, đề xuất với cấp ủy có phương án xử lý kịp thời; hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, những thành tựu chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh nhà; kết quả thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nhất là tập trung định hướng tuyên truyền thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 được kiểm soát, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với  Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, theo tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư; chuẩn bị nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế hoạt động Báo cáo viên của Đảng; ban hành Kế hoạch Hội thi, Quy chế, Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021…

Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành chủ động tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp mình về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo tinh thần Kế hoạch số 09-KH/BTGTU, ngày 19/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, và đảm bảo mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch nhưng đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Rà soát các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch trên lĩnh vực Khoa giáo, phối hợp các ngành, nghiên cứu tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới. Chuẩn bị nội dung, hình thức tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân” và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn”.

Khảo sát nắm tình hình các mặt hoạt động công tác tuyên giáo tại các địa phương để làm cơ sở đánh giá, tổng kết Ngành Tuyên giáo năm 2021.Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc
 

 


CÁC CHUYÊN MỤC


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 64
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 65