Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tin tức - sự kiện
Ngành Tuyên giáo Hậu Giang không ngừng phát triển

[ Cập nhật vào ngày (29/07/2021) ] - [ Số lần xem: 636 ]

Ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã đi vào lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc, là sự kiện cực kỳ quan trọng, là một bước ngoặt của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của đất nước, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời!


Sau ngày trọng đại đó, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng được thành lập. Ngay khi mới ra đời, Ban đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ. Đặc biệt, vào ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay. Tài liệu này khi vừa phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta. Từ ngày 1/8 đến tháng 10/1930, cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của quần chúng. Từ đó, ngày 1tháng 8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng – văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trong 91 năm qua, công tác tư tưởng, lý luận là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng; khẳng định và nâng cao vai trò tiền phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hoá và đạo đức; thể hiện vai trò “đi trước, mở đường” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận rõ vai trò to lớn đó, trong những năm qua công tác tư tưởng luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, nhờ đó, ngành tuyên giáo các cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cùng với quá trình ra đời, phát triển của Đảng, ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung, ngành Tuyên giáo tỉnh Hậu Giang nói riêng luôn khẳng định và phát huy tốt vai trò là bộ phận quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Bằng lực lượng đông đảo và những phương thức linh hoạt, sáng tạo của mình, ngành Tuyên giáo tỉnh Hậu Giang đã bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng; ra sức tuyên truyền, vận động, tạo niềm tin, sức mạnh to lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; biến sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược trong cách mạng giải phóng dân tộc và giành được nhiều thành tựu to lớn trong thời kỳ đổi mới. Cũng trên tinh thần đó, ngành cũng đã làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần đưa tỉnh nhà vượt qua những khó khăn thách thức trong những năm đầu chia tách để có được những thành quả của ngày hôm nay.

Trong những tháng đầu năm 2021, tình hình quốc tế, khu vực đầy biến động, đại dịch COVID-19 đang hoành hành mà trong đó, nước ta không là ngoại lệ. Trong nước, dư luận đồng tình với việc Đảng ta thể hiện quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với việc cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống đại dịch của thế kỷ. Tỉnh Hậu Giang sau hơn 17 năm chia tách đã đạt được nhiều thành tựu quan trong trên tất cả các lĩnh vực nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức... Trong bối cảnh đó, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã phát huy truyền thống, tập trung đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là việc tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh; về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và nhất là việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để năng cao ý thức tự phòng trong mỗi người dân, chung tay cùng các cấp chính quyền thực hiện tốt tinh thần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 08 của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngành đã tăng cường điều tra, nắm bắt dư luận xã hội; phản ánh, đề xuất với các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Ngành Tuyên giáo đã chú trọng đối thoại, cung cấp, định hướng thông tin; phát huy có hiệu quả hệ thống báo chí và  mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Với chức năng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35, ngành tuyên giáo các cấp đã phát huy vai trò năng động, tích cực đấu tranh chống các thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái; chống “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; tiến công mạnh mẽ trên mặt trận không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Trung ương, của các cấp ủy đảng; sự đoàn kết, thống nhất trong từng Đảng bộ; sự kế thừa, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước. Kết quả đó còn là những nỗ lực phi thường của toàn ngành Tuyên giáo của tỉnh nhà. Từng đồng chí luôn bám sát trận địa, vững vàng trên “đầu sóng ngọn gió” của cuộc chiến tư tưởng; sự phấn đấu vươn lên trong điều kiện tỉnh nhà còn nhiều khó khăn và đó còn là sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình xây dựng quê hương và con người Hậu Giang “đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động”.

Trong những năm tới, Hậu Giang quyết tâm đạt được mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra và nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đó là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững; khuyến khích đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khá”. Để làm được điều đó, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh phải xác định thật rõ trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để làm sao thực sự phát huy được vai trò “đi trước, mở đường”; tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao tính thuyết phục trong công tác tư tưởng để những mục tiêu, lý tưởng của Đảng, những nghị quyết, chỉ thị, quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thấm sâu đến từng lĩnh vực đời sống xã hội, từng cán bộ, đảng viên.Đào LiêmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


CÁC CHUYÊN MỤC


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 100
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 100
Hiển thị video trang chủ