Ban nội chính
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

[ Cập nhật vào ngày (01/07/2015) ] - [ Số lần xem: 1804 ]

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ ngày 23/4/2015 đến ngày 29/5/2015, Đoàn Kiểm tra do Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng theo Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đối với Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp.


Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Công văn số 1036 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và các văn bản của Nhà nước về kê khai, minh bạch tài sản. Các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng các cấp nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong công tác kê khai tài sản, thu nhập. Các cơ quan tham mưu đã chủ động tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và đôn đốc việc kê khai, công khai tài sản thu nhập theo quy định của Trung ương. Nhìn chung, công tác kê khai tài sản, thu nhập đã được cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, phát huy được hiệu quả công  tác phòng ngừa tham nhũng. Việc kê khai trong năm 2014 đã được thực hiện nghiêm túc, các đối tượng phải kê khai được quán triệt và thực hiện theo đúng quy định. Qua kiểm tra cho thấy, đến nay chưa có đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo phải tiến hành kiểm tra, xác minh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế, nhất định: Một số cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác này, thiếu sự kiểm tra, giám sát đối với việc kê khai và tổ chức công khai. Việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập ở một số đơn vị thời gian qua có tổ chức triển khai, thực hiện nhưng còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số các bản kê khai người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai chưa đầy đủ, chưa đúng theo quy định. Cán bộ phụ trách về kê khai tài sản, thu nhập ở các cơ quan, đơn vị còn yếu về nghiệp vụ nên chưa tham mưu tốt cho Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc, chưa đúng theo quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai tài sản, thu nhập vẫn còn hạn chế.

Kết thúc kiểm tra, Đoàn Kiểm tra yêu cầu Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời khắc phục kịp thời các mặt hạn chế, khuyết điểm trong việc kê khai.

Qua kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo kết luận đối với các đơn vị được kiểm tra và tiếp tục chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong toàn tỉnh tự kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản./.
Lê Văn HiểuCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo