Ban nội chính
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015

[ Cập nhật vào ngày (17/07/2015) ] - [ Số lần xem: 2190 ]

Sáu tháng đầu năm 2015, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được được giữ vững và ổn định; các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy triển khai, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt trong công tác phối hợp, nắm chặt tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015; triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015; tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và Tổ giúp việc; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; chuẩn bị nội dung và báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2015 theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quy định 183-QĐ/TW và Công văn 155-CV/TW ngày 08/4/2013 của Ban Bí thư.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 3313-QĐ/TU ngày 14/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, kiểm tra việc triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, đã tiến hành kiểm tra Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp; chủ trì Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, gia đoạn từ năm 2011 - 2014. Tham gia 02 đoàn thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng cơ quan; 02 đoàn giám sát về tình hình công tác xét xử, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện công chứng, chứng thực, hộ tịch, tư pháp; 03 đoàn kiểm tra việc khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận 32 đơn (03 đơn tố cáo, 11 đơn khiếu nại, 18 đơn phản ánh), đã chuyển cho các cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền 27 đơn, đạt tỷ lệ 77%, còn lại 05 đơn đang xác minh, giải quyết. 

Trong 6 tháng cuối năm 2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 

Tiến hành rà soát tổng thể các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 - 2014, theo Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW ngày 14/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương. Đôn đốc xử lý một số vụ việc, vụ án phức tạp; các vụ việc, vụ án khác mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, theo Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh./. 
Lê Văn HiểuCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo