Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Huyện ủy Châu Thành tổng kết Chiến lược cán bộ

[ Cập nhật vào ngày (05/09/2017) ] - [ Số lần xem: 797 ]

Cuối tuần qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ, đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.


Trong những năm qua, Huyện ủy Châu Thành đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt các mặt của công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020”.

Nhìn chung, đến nay công tác cán bộ của Đảng bộ huyện cơ bản đạt các mục tiêu nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình của Huyện ủy đề ra. Từ năm 2008 đến nay, Huyện ủy đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn 1.643 lượt cán bộ, công chức, viên chức; đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 29 đồng chí thuộc khối Đảng-Đoàn thể huyện; luân chuyển cán bộ về xã, thị trấn 12 đồng chí; thực hiện tốt quy trình, các bước trong công tác quy hoạch cán bộ sau các kỳ đại hội Đảng để đảm bảo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức đúng theo hướng dẫn của UBND tỉnh; đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy quản lý và công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác cán bộ và công tác đảng viên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, đặc biệt là Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu hiệu quả cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện đủ về số lượng và mạnh về chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện trong những năm qua.

Tuy nhiên, theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, công tác cán bộ của huyện thời gian qua cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục đó là: công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ một số địa phương, đơn vị thực hiện chưa đúng quy trình, chưa phát huy dân chủ; việc quản lý, đánh giá cán bộ chưa được toàn diện, thiếu khách quan; bố trí cán bộ có trường hợp chưa đúng sở trường, năng lực dẫn đến hoàn thành nhiệm vụ không cao; chưa gắn giữa đào tạo cán bộ với việc tuyển chọn, quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ dẫn đến tình trạng cán bộ vừa thừa lại vừa thiếu.

Để khắc phục tốt những hạn chế nêu trên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần đổi mới mạnh mẽ, thực hiện toàn diện các khâu, các bước trong công tác cán bộ; quy trình công khai, dân chủ, trọng tâm là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đội ngũ cán bộ phải đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý, chú trọng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về năng lực, trình độ chuyên môn; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu thực tiễn gắn với kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 theo đúng mục tiêu, lộ trình đã đề ra; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện còn lồng ghép tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.
Long DuCác ý kiến của bạn đọc