Tin tức Huyện Châu Thành A
Châu Thành A triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy

[ Cập nhật vào ngày (27/01/2021) ] - [ Số lần xem: 480 ]

Ngày 18/01/2021, đồng chí Võ Thanh Tường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành A đã ký ban hành Chương trình số 30-CTr/HU về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đã triển khai đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy để quán triệt thực hiện.Theo chương trình, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A quyết định thành lập 10 đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 06 tổ chức đảng và 04 cán bộ Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội; xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 - 2025; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị 57-CT/TU ngày 18/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh”; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện Quy định 1972-QĐ/TU, ngày 23/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp tốt với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công làm trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát khi thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Kết thúc các cuộc kiểm tra, giám sát báo cáo kết quả Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát phải chấp hành nghiêm túc việc chuẩn bị nội dung báo cáo tự kiểm tra, giám sát tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Huỳnh Vương Quan - UBKT Huyện ủy Châu Thành ACác ý kiến của bạn đọc