Tin Tức huyện Vị Thủy
Hoàn thành giám sát về công tác dân tộc đối với Đảng bộ xã Vĩnh Trung

[ Cập nhật vào ngày (26/09/2019) ] - [ Số lần xem: 952 ]

Thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và tình hình thực hiện các chính sách, chương trình, đề án dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy đã tiến hành giám sát Đảng bộ xã Vĩnh Trung về việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “công tác dân tộc”. Đây là địa phương có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhiều nhất trong huyện.Nhìn chung, qua công tác giám sát, Đảng bộ xã Vĩnh Trung được đánh giá có quan tâm thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn. Việc triển khai, quán triệt nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được chú trọng; các chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho người dân tộc được triển khai kịp thời, nhân dân tích cực lao động sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, ngày càng tin tưởng vào chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời, không ngừng phát huy tính dân chủ, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc. 

Tuy nhiên, qua thực tế giám sát nhận thấy, do hầu hết các chương trình đối với đồng bào các dân tộc đều do ngân sách của Trung ương đầu tư nên việc tổ chức thực hiện còn bị động và chậm. Nhiều mô hình giúp từng hộ gia đình thoát nghèo có thực hiện lồng ghép các chương trình, chính sách của Trung ương với địa phương nhưng chưa mang tính ổn định và bền vững; công tác nắm tình hình về công tác dân tộc của các tổ chức thành viên mặt trận chưa kịp thời. Từ đó, trong thời gian tới, Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã cần tiếp tục triển khai, tuyên truyền và quán triệt nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân tộc; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người dân tộc; tạo điều kiện để đồng bào dân tộc tiếp cận các nguồn vốn xây dựng mô hình chăn nuôi sản xuất, buôn bán nhỏ lẻ để vươn lên thoát nghèo trong cuộc sống; tuyên truyền, giới thiệu các mô hình sản xuất đạt hiệu quả ở các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp bản sắc văn hóa của các dân tộc. Bên cạnh đó, các ngành các cấp tăng cường công tác phối hợp thực hiện công tác dân tộc gắn với phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, giải quyết tốt các vấn đề chính sách xã hội cũng như giải quyết dứt điểm vấn đề bức xúc ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc