Tin Tức huyện Vị Thủy
Vị Thủy chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội

[ Cập nhật vào ngày (27/09/2019) ] - [ Số lần xem: 1194 ]

Thực hiện tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Huyện ủy Vị Thủy đã tập trung chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.


27.9.19 VTH.png

Ban Thường vụ Huyện đoàn giám sát tại đơn vị xã Vĩnh Trung về thực hiện quy chế đoàn


Trong năm 2019, Huyện ủy đã tiến hành phê duyệt nội dung và quy trình giám sát bằng hình thức tổ chức đoàn giám sát cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên với 08 nội dung về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại cơ sở giết mổ tập trung; việc thực hiện các kết luận của Ủy ban nhân dân huyện tại các buổi tiếp xúc cử tri; việc thực thi các quyết định xử phạt trong lĩnh vực đất đai; việc cấp phát chế độ bảo trợ xã hội cho đối tượng; giám sát việc thực hiện quy chế cán bộ Đoàn của Ban Bí thư Trung ương Đảng; kết quả thực hiện Kết luận 66-KL/TW của Trung ương về công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường mầm non bán trú trên địa bàn huyện; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động. Từ các nội dung giám sát cho thấy sự chuyển biến về nhận thức trong việc giám sát thực hiện, về vấn đề quyền và lợi ích cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, sức khỏe cộng đồng được đề cao. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức giám sát được 05/08 cuộc ở các đơn vị, địa phương theo kế hoạch đã được phê duyệt; quy trình tiến hành giám sát được thực hiện theo đúng hướng dẫn quy trình giám sát và phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; dặc biệt,  không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát, phản biện xã hội; giám sát được đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Song song đó, cấp ủy cơ sở chỉ đạo Ủy ban Mặt trạn Tổ quốc Việt Nam cùng cấp phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức giám sát được 14/24 nội dung được cấp ủy phê duyệt. Nhìn chung, qua giám sát cho thấy, hầu hết các đơn vị được giám sát đều thực hiện cơ bản tốt các nội dung; một số bất cập, khuyết điểm được đoàn gợi ý khắc phục để đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước được triển khai hiệu quả và đồng bộ ở từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, góp ý các văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện ban hành, qua đó, nhiều nội dung, kiến nghị của mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên được các cơ quan chủ trì tiếp thu, ghi nhận đưa vào văn bản chính thức.

Việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân không những phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước mà còn nâng cao được chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nâng cao tính thống nhất trong phối hợp hành động giữa các thành viên của Mặt trận Tổ quốc; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trên từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung.
Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc