Tin tức huyện Long Mỹ
Huyện Long Mỹ triển khai Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười

[ Cập nhật vào ngày (17/06/2019) ] - [ Số lần xem: 1282 ]

Vừa qua, tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hữu Phước, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị huyện; ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Phước, Bí thư Huyện ủy cho biết từ ngày 16 đến ngày 18/5/2019, tại thủ đô Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bàn về các nội dung gồm: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Đồng chí Bí thư chỉ đạo, sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị Trung ương mười đã thảo luận thông qua.    
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long MỹCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo