TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Bí thư Thị ủy Ngã Bảy tiếp công dân 25 cuộc

[ Cập nhật vào ngày (26/12/2019) ] - [ Số lần xem: 1305 ]

Thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; trong năm 2019, Thường trực Thị ủy Ngã Bảy đã thực hiện nghiêm việc tổ chức tiếp công dân.


Theo đó, ông Nguyễn Thiện Nhơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Thị ủy Ngã Bảy duy trì tốt việc tiếp dân định kỳ 01 ngày/tháng, không kể các trường hợp tiếp công dân theo yêu cầu đột xuất. Kết quả, trong năm 2019, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy đã tiếp định kỳ 09 cuộc và tiếp dân đột xuất 16 cuộc, ghi nhận 20 vụ việc phản ánh của công dân; qua đó đã chỉ đạo giải quyết 100% vụ việc. Các nội dung tiếp công dân của Bí thư Thị ủy tập trung việc tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh, góp ý của công dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tiếp nhận xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng đảng và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thị ủy. Đồng thời, trong năm, Thị ủy Ngã Bảy còn tiếp nhận 17 đơn thư khiếu nại, qua đó đã trực tiếp giải quyết 01 đơn xin hỗ trợ sửa chữa nhà ở; 16 đơn khác chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đạt tỷ lệ 100% số đơn tiếp nhận.

Bên cạnh đó, Thị ủy Ngã Bảy cũng chỉ đạo Bí thư Đảng ủy các xã, phường đảm bảo tiếp dân định kỳ 02 ngày/tháng và thực hiện tốt việc tiếp dân đột xuất theo quy định. Trong năm, người đứng đầu cấp ủy xã, phường tổ chức tiếp dân để nghe phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tổng số tiếp định kỳ 108 cuộc và tiếp đột xuất 09 cuộc; qua đó tiếp nhận 20 vụ việc khiếu nại của công dân và đã giải quyết thuộc thẩm quyền 20 vụ việc, đạt 100%. Ngoài ra, cấp ủy cấp xã cũng nhận và giải quyết 11/11 đơn thư của công dân, đạt tỷ lệ 100%. Nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do bị ảnh hưởng các dự án, công trình trên địa bàn thị xã, việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tố cáo việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, công tác thi hành án dân sự...Cẩm TrânCác ý kiến của bạn đọc