Xây dựng Đảng
Làm tốt công tác chính trị tư tưởng góp phần ngăn chặn “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” tại Hậu Giang

[ Cập nhật vào ngày (04/02/2015) ] - [ Số lần xem: 954 ]

Trong năm 2014, ngành tuyên giáo đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động, tham gia tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Hướng dẫn kế hoạch triển khai, tu soạn tài liệu, bồi dưỡng báo cáo viên và tổ chức các lớp tập huấn, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Đảng bộ các cấp.Ngành tuyên giáo luôn giữ vững nguyên tắc tổ chức, tích cực triển khai các hoạt động nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Thường xuyên nắm tình hình và nghiên cứu dư luận xã hội; bám sát để chỉ đạo tuyên truyền kịp thời và định hướng cho công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các hoạt động lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân, các ngành và địa phương, về đối nội và đối ngoại. Tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước và các sự kiện quan trọng, giáo dục truyền thống nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn, định hướng dư luận trước những vấn đề nổi cộm và bức xúc trong xã hội. Với tư tưởng chỉ đạo là chủ động, kịp thời tham mưu để xử lý các vấn đề phát sinh trên lĩnh vực tư tưởng.

Đã tham mưu giúp Tỉnh ủy và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi dần vào chiều sâu, hạn chế cách làm hành chính hóa, đối phó, chiếu lệ, tăng cường kiểm tra việc thực hiện. Ban Thường vụ cấp ủy ở nhiều địa phương và cơ sở đã ban hành nghị quyết chuyên đề về chấn chỉnh tác phong làm việc, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên bước đầu có tác động tích cực tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. Tuyên truyền gương người tốt việc tốt; động viên, khuyến khích hoạt động sáng tác, quản bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí. Nhìn chung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có kết quả bước đầu tích cực.

Tích cực đấu tranh chống âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn tình trạng “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc đấu tranh về quan điểm tiến hành thông qua trao đổi đối thoại trực tiếp và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên công tác tham mưu cho Tỉnh ủy và giải quyết công việc tuyên giáo còn một số nội dung chất lượng chưa cao; chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý công tác tuyên truyền một số trường hợp thiếu cụ thể, không kịp thời. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên và sự suy thoái đạo đức xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi làm giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Giáo dục, đào tạo, y tế môi trường và xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tuy có đạt một số kết quả bước đầu, nhưng nhìn chung chưa tạo được chuyển biến rõ rệt trong Đảng bộ và trong xã hội. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo còn nhiều mặt hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình phức tạp như hiện nay. Phương thức công tác tư tưởng chưa đổi mới rõ nét, còn tình trạng một chiều.

Mặt dù còn không ít hạn chế yếu kém như đã nêu trên, nhưng nhìn chung, công tác tuyên giáo năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, khá toàn diện góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng bộ và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh Hậu Giang.

Qua một năm công tác, một số kinh nghiệm có thể rút ra là phải bám sát thực tiễn, đối diện với thực tế khách quan, chủ động phối hợp, kịp thời tham mưu và ứng phó với tình hình; tăng cường đối thoại, lấy thuyết phục, vận động làm chính, thiết thực với cuộc sống, đồng thời phải nâng cao tính giáo dục tính chiến đấu trong triển khai các mặt công tác tư tưởng văn hóa, công tác khoa giáo và biên soạn lịch sử Đảng bộ và truyền thống ngành các cấp.

Năm 2015, là năm kết thúc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 05 năm 2011- 2015, năm thứ tư tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; năm diễn ra nhiều ngày lễ, kỉ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là tổ chức kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015), 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975-30/04-2015), 70 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015); nhất là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Với tinh thần tích cực, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của tỉnh Hậu Giang; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang quyết tâm kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy sức mạnh của cả hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở để chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu; lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”!Võ Minh Tâm - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu GiangCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG
 Bạn liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào mẫu dưới đây
 

Email:  (*)

Họ tên người góp ý:  (*)
Tiêu đề góp ý:

Nội dung gửi:
Gửi đi
 Chú ý: (*) Những thông tin cần được nhập đầy đủ.


Hiển thị video trang chủ