Xây dựng Đảng
Hiệu quả và kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” Ở tỉnh Hậu Giang thời gian qua

[ Cập nhật vào ngày (06/02/2015) ] - [ Số lần xem: 1299 ]

Cùng với sự phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam, trong suốt 84 năm qua, công tác Dân vận luôn được Đảng ta coi là nền tảng của sự thành công và là công tác cơ bản, hết sức quan trọng của Đảng. Đảng luôn quan hệ mật thiết với Dân; Dân luôn tin yêu Đảng, đó là mục tiêu, quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Đúc kết từ thực tiễn cách mạng nước ta, trong bài báo “Dân vận” ngày 15/10/1949 đăng trên báo Sự Thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Ban Dan Van.jpg

Quán triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Dân vận, ngay từ năm 2004 khi vừa mới chia tách tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” với 9 tiêu chí cụ thể, sát với tình hình thực tế công tác Dân vận của tỉnh, phong trào đã được các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể tích cực hưởng ứng; hàng năm đều tổ chức sơ kết phong trào, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình Dân vận khéo.

Trên cơ sở Kế hoạch số 70-KH/BDVTW, ngày 26/02/2009 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 948-CV/TU, ngày 02/10/2009, lãnh đạo tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đồng thời Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn tiêu chí cơ bản đánh giá điển hình Dân vận khéo, tổ chức biểu dương 80 điển hình Dân vận khéo nhân dịp kỷ niệm 80 năm, ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng xây dựng mô hình dân khéo ở cơ sở”. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thông qua các cuộc kiểm tra, khảo sát, làm việc định kỳ với Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy và cấp ủy, khối Dân vận cơ sở; thông qua việc sơ kết 6 tháng và tổng kết năm công tác Dân vận. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh, đã xây dựng được 3.299 mô hình, điển hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực, cụ thể như:

Trong lĩnh vực kinh tế, nổi bật nhất là việc tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, vận động nhân dân tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể, đến nay đã vận động thành lập được 119 hợp tác xã, 1.345 tổ hợp tác kinh tế với tổng số trên 38.429 thành viên tham gia, tổng số vốn huy động trên 230 tỷ đồng, từ những mô hình kinh tế nêu trên, đã có trên 315 điển hình tập thể, cá nhân trên lĩnh vực kinh tế, tiêu biểu như mô hình tổ hợp tác Đại Thắng, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy; mô hình câu lạc bộ trồng mía Ba Neo ở xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh …. Đặc biệt, qua phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, Khối Dân vận các xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, những người có uy tín ở địa bàn dân cư đã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, tham gia đóng góp ngày công lao động tổng giá trị trên 307 tỷ đồng, tiêu biểu như: Khối Dân vận thị trấn Gạch Gòi, huyện Châu Thành A vận động hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bảy hiến 2.500 m² đất, trị giá 848 triệu đồng; Khối Dân vận xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A vận động hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng hiến 3.000 m² đất, 127 cây ăn trái trị giá 450 triệu đồng để xây dựng lộ giao thông; Khối Dân vận xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy vận động hộ gia đình ông Nguyễn Thái Ngọc hiến 2.000 m² trị giá trên 500 triệu đồng để xây dựng trường tiểu học….

Bên cạnh đó, trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh trật tự, Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể đã tập trung vận động nhân dân tham gia tích cực phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa; vận động đồng bào các tôn giáo sống "Tốt đời, đẹp đạo"; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng chống tệ nạn xã hội. Nổi bật nhất là mô hình “Con đường đẹp” “Cổng xanh ngõ đẹp” của Hội Liên hiệp phụ nữ; mô hình hùn vốn cất nhà kiên cố của Hội Nông dân; mô hình xóm đạo bình yên của Khối Dân vận thị trấn Trà Lồng, huyện Long Mỹ, mô hình “Ngày Dân vận khéo” của Ban Dân vận Huyện ủy Vị Thủy…

Thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân,  giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, góp phần rất lớn vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua "Dân vận khéo"  trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế như:  một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác Dân vận nên chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào “Dân vận khéo”; việc hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” chưa cụ thể, thiếu tính sáng tạo; công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở, sơ kết rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở một số địa phương, đơn vị thiếu chủ động và chưa đồng bộ.

Từ những kết quả đạt được sau hơn 4 năm chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã rút ra một số kinh nghiệm, như sau:

Một là, để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào, việc đầu tiên là phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, để có nhận thức đúng đắn, đầy đủ rằng công tác Dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải là phong trào thi đua sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, trong các lực lượng làm công tác Dân vận, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hai là, trong quá trình tổ chức phong trào, phải quán triệt và thực hiện tốt quan điểm: “Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; Kết hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; Huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân.

Ba là, phát huy vai trò nòng cốt của Ban Dân vận, Khối Dân vận cấp ủy trong việc tham mưu cho cấp ủy, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.  Thường xuyên quan tâm bố trí phân công đúng người đúng việc, xây dựng đội ngũ cán bộ Ban Dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò của những người có uy tín, các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào ngay từ cơ sở.

Bốn là, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào, cần có chọn điểm chỉ đạo với các nội dung cụ thể, tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mô hình mới, cách làm hay giữa các đơn vị, địa phương với nhau, đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong xã hội; định kỳ hàng năm sơ kết, tổng kết phong trào để nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu/..Vũ Hiền, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu GiangCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG
 Bạn liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào mẫu dưới đây
 

Email:  (*)

Họ tên người góp ý:  (*)
Tiêu đề góp ý:

Nội dung gửi:
Gửi đi
 Chú ý: (*) Những thông tin cần được nhập đầy đủ.


Hiển thị video trang chủ