Xây dựng Đảng
Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay

[ Cập nhật vào ngày (25/03/2015) ] - [ Số lần xem: 685 ]

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận


Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Ngay sau khi mới thành lập, Đảng ta đã chỉ đạo thành lập hệ thống chuyên môn về các giới vận của Đảng bao gồm: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, mặt trận phản đế, tiền thân của các tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị ngày nay. Trong bài báo dân vận ngày 15/10/1949, đăng trên báo Sự thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

đoan.png

Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta, là điều kiện đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, thành viên của hệ thống chính trị có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ. Đoàn Thanh niên đang nắm trong tổ chức của mình một lực lượng quần chúng hết sức to lớn và đặc biệt vì: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhận những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Đồng thời, thanh niên mang trong mình những đặc điểm riêng biệt về lứa tuổi, sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Song, do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần có sự giúp đỡ, chăm lo của thế hệ đi trước và toàn xã hội. Như thế có nghĩa là: Thanh niên là một bộ phận to lớn, quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác vận động thanh niên là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng.

Những năm qua, cùng với sự chăm lo, lãnh đạo, dìu dắt của Đảng, sự quan tâm của toàn xã hội, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang đã kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn và các thế hệ thanh niên đi trước đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tích, tiến bộ trên các lĩnh vực: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đoàn kết, tập hợp thanh niên phát huy truyền thống quê hương Hậu Giang anh hùng, tinh thần tình nguyện, tính tích cực, năng động, sáng tạo, xung kích thực hiện sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Hậu Giang phát triển ngày càng giàu đẹp.

Đặc biệt, trong điều kiện thuận lợi của năm 2014 được Ban Bí thư  Trung ương Đảng đồng ý chọn là “Năm thanh niên tình nguyện”; được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của UBND tỉnh và các sở ngành, UBND các cấp, công tác đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh nhà trong năm qua có nhiều kết quả nổi bật: các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã kịp thời đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên thanh niên; kịp thời nắm tình hình tư tưởng trong đoàn viên thanh niên. Các phong trào thi đua của đoàn ngày càng thiết thực, có nhiều nét đổi mới, sáng tạo trong việc chăm lo tốt hơn yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, qua phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp; cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam; phong trào tuổi trẻ Hậu Giang tham gia xây dựng nông thôn mới; tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….. với 03 công trình cấp tỉnh, 65 công trình cấp huyện, 2.718 phần việc thanh niên, xây dựng được 50 căn nhà nhân ái, tình thương, mái ấm thanh niên cho đoàn viên thanh niên, hiến 6.307 đơn vị máu, giới thiệu việc làm cho 16.446 đoàn viên thanh niên, trồng 177.310 cây xanh, cấp 2.192 suất học bổng, 184 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học…. Thông qua các phong trào đã phát triển mới 16.255 đoàn viên mới, giới thiệu 3.377 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Những kết quả trên, đã góp phần đáng kể vào việc hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.

Năm 2015 có rất nhiều ngày lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước, diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và cũng là năm hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X, nghị quyết đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2014, trong năm 2015, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà cần quan tâm một số vấn đề sau:
Thứ nhất, các cấp bộ đoàn cần tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục của đoàn ngày càng phong phú, đa dạng, linh hoạt phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước, niềm tin, ước mơ, hoài bảo cho thanh niên; nắm thật chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, những vấn đề bức xúc của đoàn viên thanh niên để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền có chính sách, biện pháp giải quyết phù hợp.

Thứ hai, Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên và thanh niên lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, nhất là các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã phát huy được hiệu quả trong thời gian qua như: phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp và các phong trào khác; phải đi sâu nghiên cứu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên xem họ đang nghĩ gì, họ muốn làm gì và họ cần gì, từ đó, tổ chức Đoàn có đề xuất với Đảng, chính quyền những biện pháp giải quyết hiệu quả.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp thanh niên, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động, tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, hướng dẫn cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động. Cụ thể hóa các biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên vượt qua khó khăn. Việc xây dựng các mô hình tập hợp thanh niên ở địa bàn dân cư, trường học, doanh nghiệp….. phải thật sự linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, thiết thực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và lợi ích của đoàn viên thanh thiếu niên.

Thứ tư: không ngừng củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xứng đáng là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng; lựa chọn, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ đoàn và lựa chọn những cán bộ đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị của tỉnh. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác vận động quần chúng cho cán bộ đoàn, nhất là ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng hiện nay./.
Nguyễn Văn NhânCác ý kiến của bạn đọc
 

 


GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG
 Bạn liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào mẫu dưới đây
 

Email:  (*)

Họ tên người góp ý:  (*)
Tiêu đề góp ý:

Nội dung gửi:
Gửi đi
 Chú ý: (*) Những thông tin cần được nhập đầy đủ.


Hiển thị video trang chủ