Tin tức Thị xã Long Mỹ
Kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2016 Thị ủy Long Mỹ

[ Cập nhật vào ngày (17/06/2016) ] - [ Số lần xem: 1398 ]

Ngày 15/6/2016, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng với Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh có buổi làm việc với Thị ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2016.


Sau khi nghe Thị ủy Long Mỹ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2016; ý kiến phát biểu của các đại biểu; đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao Thị ủy Long Mỹ 6 tháng đầu năm các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả khá tốt. Đến nay, có 01 chỉ tiêu đạt 100%, 03 chỉ tiêu đạt trên 70%, 02 chỉ tiêu đạt trên 45%, 09 chỉ tiêu đang thực hiện đến cuối năm mới đánh giá được. Đặc biệt, thị xã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2015 - 2020 (vòng 2); bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

16.6.16 a LMY.bmp

Đ/c Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như sau: chưa tạo nhận thức cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết từ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó một số chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội như: các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các tiêu chí xây dựng đô thị; thu ngân sách đạt thấp so với yêu cầu; xây dựng cơ bản một số công trình hồ sơ thủ tục chậm, tiến độ giải ngân đạt thấp, hạn chế này lặp đi lặp lại chưa có biện pháp khắc phục tốt; đặc biệt là chưa quan tâm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 31/3/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội còn nhiều bất cập, công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm khá cao. Công tác phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông được tăng cường chỉ đạo chặt chẽ, nhưng số vụ, việc và tai nạn giao thông gây chết người vẫn còn cao, và nhiều tiềm ẩn, phạm pháp hình sự có nhiều vụ phức tạp, tinh vi và tàn bạo hơn. Công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan nhà nước chưa đạt yêu cầu và còn nhiều bất cập, nhất là cán bộ còn gây phiền hà trong việc giải quyết hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đất đai, giấy phép kinh doanh. Công tác xây dựng đảng còn nhiều hạn chế, nhất là nội dung sinh hoạt chi bộ chưa được phong phú và chưa đi vào chiều sâu; hoạt động của mặt trận, các đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng đoàn viên, hội viên chạy theo số lượng chưa chú trọng chất lượng, chưa tạo được mô hình, điển hình để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ đề ra, 6 tháng cuối năm 2016, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trước mắt, tạo nhận thức cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân việc thực hiện Nghị quyết một cách sâu sắc, đồng bộ.

Về kinh tế: Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xen canh, đa canh phù hợp với địa phương, đặc biệt là cây, con có giá trị cao; tập trung xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới xã Long trị A và chỉ đạo các xã, phường chủ động thực hiện trong thời gian tới; có chiến lược xây dựng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngang tầm với thị xã; quan tâm chỉ đạo thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, đặc biệt là thu nội địa và huy động tối đa vốn đầu tư toàn xã hội; khẩn trương rà soát hiện trạng, tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với tình hình thực tế của thị xã, đặc biệt quan tâm xây dựng thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản như: đường Quốc lộ 61B, các tuyến đường trung tâm về xã Long Bình, xã Long Trị A, điều chỉnh, bổ sung dự án trung hạn, dài hạn đối với xây dựng trụ sở làm việc của các xã, phường và các dự án, công trình trọng điểm của thị xã, đồng thời tranh thủ với các sở, ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án đã được phê duyệt.

Về văn - hóa xã hội: phải định hướng, làm quyết liệt, tập trung đầu tư vào các trường, trạm, cơ sở vật chất phát triển theo hướng chuẩn hóa; thực hiện tốt công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách đúng theo quy định; tập trung vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu giao; đặc biệt là chỉ đạo vận động và thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thị xã; tăng cường quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Quốc phòng - an ninh: Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2016. Thị xã là nơi điểm nóng, địa hình phức tạp, tình hình tội phạm còn nhiều tiềm ẩn nên phải có định hướng lâu dài.

2. Xây dựng hệ thống chính trị

Công tác xây dựng Đảng: Tập trung tổ chức triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo sự nhận thức sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân; tập trung xây dựng, kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết phù hợp với địa phương; tập trung nâng cao chất lượng, năng lực hành động và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đặc biệt là nâng cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Chỉ thị số 05 và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo việc xây dựng đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020, làm tốt công tác quy trình bổ nhiệm cán bộ, các chế độ chính sách đối với cán bộ được luân chuyển, điều động, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới chất lượng, hiệu quả; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo chương trình chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của cấp mình. Tăng cường công tác vận động quần chúng, tập trung hướng về cơ sở; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh với Đảng, chính quyền về quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, phát hiện và giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc, vụ án phức tạp trên địa bàn.

Công tác xây dựng chính quyền: Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh phát huy vai trò của các ngành, địa phương trong công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng tổ chức, bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội: Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm của ngành, gắn với tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và chương trình “An sinh phúc lợi xã hội”; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với từng ngành, tập trung đi cơ sở; tích cực xây dựng mô hình, điển hình phát triển kinh tế để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia./.

Huỳnh Văn HoanhCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1