Tin tức Thị xã Long Mỹ
Thị xã Long Mỹ: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

[ Cập nhật vào ngày (07/06/2021) ] - [ Số lần xem: 550 ]

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/BTG, ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ ngày 31/5 – 4/6 tới, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức 10 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 510 cán bộ, đảng viên đang công tác tại các phòng, bàn, ngành trên địa bàn.

HINH HOC NGHI QUYET.jpg
Quang cảnh hội nghị triển khai

Các đại biểu dự hội nghị sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt 3 chuyên đề trong các Văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các chuyên đề được triển khai tại hội nghị, gồm: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia; Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng, góp phần định hướng để sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sớm đi vào cuộc sống. Kết thúc 7 ngày học tập, 100% học viên đều vết bài thu hoạch đúng theo quy định. Trong suốt thời gian học tập cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng theo quy định. Tính đến ngày 04/6/2021 toàn Đảng bộ đã tổ chức triển khai được 27 lớp với 1.350 đảng viên tham gia học tập. 

Theo kế hoạch các lớp Đảng ủy các xã, phường sẽ hoàn thành trong tháng 6/2021. 
Diễm ThúyCác ý kiến của bạn đọc