Thông báo - Thư mời
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá xe ô tô thanh lý

[ Cập nhật vào ngày (16/04/2021) ] - [ Số lần xem: 707 ]

TỈNH ỦY HẬUGIANG

VĂN PHÒNG  

*

Số    -TB/VPTU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


  Hậu Giang, ngày 15 tháng4năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

thực hiện đấu giá xe ô tô thanh

-----

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TU ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thanh lý xe ô tô biển số 95A-0027;

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-TU ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thanh lý xe ô tô biển số 95A-1169;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-TU ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thanh lý xe ô tô biển số 95A-0079;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-TU ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thanh lý xe ô tô biển số 95A-0053;

Căn cứ Quyết định số 62-QĐ/VPTU ngày 14/4/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang về việc giá khởi điểm bán đấu giá tài sản thực hiện thanh lý là xe ô tô 95A-1196, xe ô tô 95A-0053, xe ô tô 95A-0079 và xe ô tô 95A-0027;

Căn cứ Công văn số 668/VP.UBND-NC ngày 21/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Văn bản số 534/BTP-BTTP ngày 19/02/2020 của Bộ Tư pháp,

Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

STT

Biển số xe

Nhãn hiệu

Thanh lý theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Giá khởi điểm

(VN đồng)

Số Quyết định

Ngày ban hành

1

95A-0027

TOYOTA

270/QĐ-TU

19/01/2021

300.000.000

2

95A - 1169

TOYOTA

271/QĐ-TU

19/01/2021

145.000.000

3

95A-0079

TOYOTA

272/QĐ-TU

19/01/2021

180.000.0000

4

95A-0053

TOYOTA

273/QĐ-TU

19/01/2021

125.000.000

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, như sau:

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản (Giấy đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập).

- Cơ sở vật chất (trụ sở đăng ký rõ ràng, cụ thể, ổn định), trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp quy định;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá đấu giá thành của các cuộc đấu giá tài sản;

- Chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, trong đó có việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 16/4/2021 đến 16 giờ 30 phút, ngày 20/4/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang (Đường Nguyễn Huệ, Phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

Các Tổ chức đấu giá tài sản quan tâm và có nhu cầu tham gia nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vui lòng liên hệ: Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang; Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Số điện thoại: 02933.878056.(phòng Quản trị)

Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia cần xuất trình giấy giới thiệu, CMND/CCCD; Không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn. Kết quả lựa chọn được đăng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Hậu Giang.

 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo đến tổ chức đấu giá tài sản được biết.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- LĐVP,

- P. Tài chính Đảng,

- Lưu VPTU.N-V-TUẤN10.

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đăng Hải

 

Tập tin đính kèm

Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo