Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang

CƠ CẤU TỔ CHỨC


1. Đồng chí Thái Thu Xương : Chủ tịch

2.  Đồng chí Huỳnh Văn Hùng: Phó Chủ tịch.

3. Đồng chí Lê Minh Đang: Phó Chủ tịch.


4. Đồng chí Lê Văn Sơn: Phó Chủ tịch.

5. Đồng chí Trần Minh Như: Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo.

6. Đồng chí Phạm Anh Tuấn: Ủy viên Thường trực -Trưởng Ban Phong trào.

7. Đồng chí Đặng Văn Giai: Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật.


8. Đồng chí Hồ Hoàng Nguyên: Ủy viên Thường trực - Chánh Văn phòng.


9. Đồng chí Lữ Văn Huấn: Ủy viên Thường trực - Phó Ban TC - TG.

10. Đồng chí Nguyễn Minh Phụng: Ủy viên Thường trực - Ban Dân tộc - Tôn giáo.