Tin tức Thị xã Long Mỹ
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

[ Cập nhật vào ngày (27/10/2021) ] - [ Số lần xem: 119 ]

Trong hai ngày 25 - 26/10/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 450 cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ thuộc ban, ngành trực thuộc Thị ủy.


triẻn khai NQTWW4.png
Quang cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị các đồng chí đã được báo cáo viên thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị các cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, lĩnh hội tinh thần và kết quả hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, làm cơ sở để tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể Nhân dân; đồng thời, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong những tháng còn lại của năm 2021. Diễm ThúyCác ý kiến của bạn đọc