Tin tức Thị xã Long Mỹ
Thị xã Long Mỹ: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ đảng viên ban, ngành.

[ Cập nhật vào ngày (06/08/2022) ] - [ Số lần xem: 468 ]

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ ngày 02 đến ngày 04/8/2022 Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức 04 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm cho 345 cán bộ đảng viên ban, ngành thị xã tham gia nghiên cứu, học tập. Dự khai giảng có đồng chí Võ Thanh Hùng, Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy. 

0806-THUY.png
Quang cảnh hội nghị 

Tại hội nghị các đại biểu nghe báo cáo viên triển khai nội dung các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Qua 01 ngày học tập, giúp cho từng cán bộ, đảng viên trong thị xã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức tuyên truyền đến tận nhận dân nắm và nhận thức đầy đủ nội dung các Nghị quyết nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết đề ra. Trên cơ sở đó tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.

Sau đợt học tập này, Đảng ủy các xã, phường sẽ có kế hoạch tổ chức học tập cho cán bộ đảng viên của đơn vị mình và hoàn thành triển khai trước ngày 10/8/2022.Diễm ThúyCác ý kiến của bạn đọc