Thông tin - tuyên truyền
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Đề cương tuyên truyền: kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2021); kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2021)


 

  • Tin tiếp theo

 


Không có quảng cáo